Όροι και Προϋποθέσεις

Αρχική : Όροι και Προϋποθέσεις

O ιστότοπος www.flowers4u.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση με την επωνυμία ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο , Ζησιμοπούλου 91 , 17564 Ελλάδα  και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 024442736 και Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ , ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@flowers4u.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2109426971, (στο εξής χάριν συντομίας  Επιχείριση ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα flowers4u.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.flowers4u.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Γενικοί όροι

Η Επιχειρηση ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H Επιχείρηση ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα e-shop.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα flowers4u.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Περιορισμένη άδεια

Το flowers4u.gr , υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.flowers4u.gr 

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας έως και ΔΥΟ (2) ώρες πριν την παράδοσή της ενημερώνοντάς μας τηλεφωνικά στο 210 9426971. Σε αυτή την περίπτωση ακυρώνεται η κίνηση της πιστωτικής σας κάρτας.

Αντικατασταση παραγγελίας 

Σε περίπτωση που ο πελάτης μας παρατηρήσει πως το προϊόν  που επέλεξε και εστάλη δεν είναι όμοιο η αναλογης αξίας  με την περιγραφή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα,μπορεί να μας ενημερώσει, μέσα σε 24 ώρες από την αποστολή, ώστε να προβούμε στην άμεση αντικατάστασή του, χωρίς περαιτέρω χρέωση.

 

Ειδικοί λόγοι 

1. Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

2. Aρνηση παραλαβής απο παραλήπτη

Αν σε κάποια περίπτωση ο παραλήπτης δεν δεχθεί να παραλάβει τα λουλούδια του δεν γίνεται κάποια επιστροφή χρημάτων, ωστόσο μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το φυσικό μας κατάστημα ή να την παραδώσουμε σε νέα διεύθυνση χρεώνοντας επιπλέον μεταφορικά.

3. Cookies: Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο www.flowers4u.gr χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α. Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματος μας.

4. Ισχύον Δίκαιο: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.flowers4u.gr   διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

To flowers4u.gr στέλνει την αγάπη σας σε όλη την Ελλάδα κι την Κύπρο αλλά και σε όλο τον Κόσμο μέ ένα κλικ!

Πιο συγκεκριμένα:

Λειτουργούμε από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΣΑΒΑΤΟ  ΑΠΟ ΤΙΣ 09:00 το πρωί μέχρι 20:00 το βράδυ.

Ανεξάρτητα από το ωράριο λειτουργίας μας ,όπου μπορείτε να μας καλείτε και τηλεφωνικά στο 210 9426971 & 210 9887943 , οι παραγγελίες σας μπορούν να γίνονται όλο το εικοσιτετράωρο δεκτές ,μέσα από το site μας www.flowers4u.gr

Κατά την παραγγελία σας, λαμβάνετε email επιβεβαίωσής της, το οποίο εμπεριέχει τον κωδικό της.   Το σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξης της παραγγελίας σας στο www.flowers4u.gr βρίσκεται σε διαρκή ανανέωση.

Για τις αποστολές λουλουδιών σε Ελλάδα και Κύπρο, σας εξυπηρετούμε άμεσα μέσα από το www.flowers4u.gr

Απλά δείτε τις προτάσεις μας για Λουλούδια ή Φυτά και προβείτε σε αγορά προκειμένου να καθορίσετε στην συνέχεια πού θέλετε να τα αποστείλουμε για εσάς.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (N 2472/1997)

Η εταιρεία με το διακριτικό τίτλο FLOWERS4U.GR  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   και έδρα Ζησιμοπούλου 91 Παλαιό Φάληρο  σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε στη διαδικτυακή μας τοποθεσία (www.flowers4u.gr), επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του.

Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το » FLOWERS4U.GR ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας. Αν μελλοντικά δούμε ότι το να μοιραστούμε κάποια στοιχεία σας με κάποιο τρίτο μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τις αγορές σας, θα γίνει μόνο μετά από δική σας έγκριση.

Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή είναι η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.

Πληροφορίες που αφορούν αγορά προϊόντων: Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα τηλέφωνο, email, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ. και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεως της.

To flowers4u.gr, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το flowers4u.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Το flowers4u.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε εφόσον υπάρχει λόγος στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά (πχ ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας).

Cookies: Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο www.flowers4u.gr χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α. Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματος μας.

Ισχύον Δίκαιο: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.flowers4u.gr   διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση στο δίκτυο μας .

Χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας μας,

Για τις αποστολές εντός πόλεων σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο , η αποστολή ΔΕΝ χρεώνεται με έξοδα μεταφοράς.

Σε περίπτωση αποστολής σε απόσταση άνω των 5 χλμ. Δηλώστε το στα Μεταφορικά
Σε περίπτωση λαθεμένης εκτίμησης, η διαφορά θα αφαιρείται από την αξία του προϊόντος, αφου βέβαια πρωτα επικοινωνήσουμε μαζί σας !
Για αποστολές σε μεγαλύτερες αποστάσεις , θα πρέπει να επικοινωνείτε νωρίτερα μαζι μας !
Προσοχή

Ανάλογα με την εποχή αλλά και τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων λουλουδιών από το ανθοπωλείο παράδοσης, μπορεί να παρεκκλίνει ελαφρά η παραγγελία  σε κάποιο από αυτά. Γι’ αυτό, είναι σκόπιμο να επιλέγετε προτιμώντας συνθέσεις με λουλούδια εποχής. Σε κάθε περίπτωση πάντως , η σύνθεση θα πλησιάζει το 90% της εικόνας που βλέπετε και θα είναι ανάλογη του μεγέθους,ιδίας ποιότητας  και ίσης αξίας της φωτογραφίας του δείγματος .
Διευκρίνιση

Κανείς ανθοπώλης- μέλος μας ,  δεν εκτελεί παράδοση, χωρίς να έχει μιλήσει νωρίτερα τηλεφωνικά με τον παραλήπτη, σε περίπτωση μη επικοινωνίας η αποστολή θα εκτελεστεί την επόμενη ή ακόμα και την μεθεπόμενη. Σε περίπτωση λάθους αριθμού, αυτόματα αναλαμβάνετε και την ευθύνη της αργοπορημένης ή της σε λάθος πρόσωπο παράδοσης της αποστολής.
Αυθημερόν εκτελούνται οι παραδόσεις για αποστολές που δίδονται έως τις 12.00 πμ.
Οι μετά τις 12.00 μ.μ. αποστολές, μπορεί να εκτελεστούν κατά περίπτωση την ίδια ή και την επομένη ημέρα. Η βεβαίωση παράδοσης της αποστολής σας, θα έρχεται στο email σας.

 

Τρόποι πληρωμής – Αποστολή

Παράδοση παραγγελιών στην Αττική όλες τις ημέρες της εβδομάδας 10.00 – 20.00 πλην της Κυριακής . Εγγύηση παράδοσης δίνεται  για παραγγελίες που έχουν ληφθει μία εργάσιμη ημέρα πρίν την ημέρα της παράδοσης  .

Για παράδοση παραγγελιών τις υπόλοιπες ώρες, επικοινωνήστε πρώτα μαζί μας.

Οι παραδόσεις εκτός Αττικής (επαρχία) γίνονται από Δευτέρα έως Σάββατο. Για παράδοση τις Κυριακές επικοινωνήστε πρώτα μαζί μας.

Οι παραγγελίες για εξωτερικό πρέπει να δίνονται μια ημέρα πριν την ημέρα εκτέλεσης.

Κάποια λουλούδια, χρώματα ή υλικά ενδέχεται να διαφέρουν από τα εικονιζόμενα προϊόντα λόγω εποχικότητας η λόγω ανέπαρκειας των συγκεκριμένων προϊόντων  όμως σας εγγυόμαστε πως θα είναι ίσης αξίας,αναλόγου μεγέθους  και άριστης ποιότητας .

Επιλέξτε σωστά την περιοχή της αποστολής της παραγγελίας σας για να γνωρίζετε ακριβώς τα έξοδα αποστολής διαφορετικά θα προστίθεται στην τελική αξία.

Αν σε κάποια περίπτωση ο παραλήπτης δεν δεχθεί να παραλάβει τα λουλούδια του δεν γίνεται κάποια επιστροφή χρημάτων, ωστόσο μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το φυσικό μας κατάστημα ή να την παραδώσουμε σε νέα διεύθυνση χρεώνοντας επιπλέον μεταφορικά.

Η φόρμα παραγγελίας παρέχει μέγιστη ασφάλεια και εχεμύθεια για την παροχή οποιονδήποτε προσωπικών σας στοιχείων.

 

Τρόποι πληρωμής

Μπορείτε να παραγγείλετε από το e-shop μας με τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

1. Online

Δυνατότητα πληρωμής  με την πιστωτική  ,χρεωστική η προπληρωμένη  κάρτα  Visa, mastercard, maestro, AmericanExpress, Diners στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας ALPHA BANK

Δυνατότητα πληρωμής με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass   της MasterCard

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha  eCommerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό μας λογαριασμό στην Τράπεζα ΑLPHA BANK :

Αρ. λογαριασμού:

IBAN: GR 70 140 1890 1890 0200 2006 928

(Όνομα δικαιούχου: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ )

και αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής στο fax 210 9480358 ή στο email info@flowers4u.gr .

3. Αντικαταβολή

Με αντικαταβολή κατόπιν επικοινωνίας με το ανθοπωλείο μας στο τηλεφωνικό κέντρο 2109426971.

 

Αποστολή λουλουδιών

Αυθημερόν  αποστολή λουλουδιών σε όλη την Αθήνα για online παραγγελίες που εχουν ληφθεί μέχρι την 12.00π.μ με την προϋπόθεση της επάρκειας των συγκεκριμένων προϊόντων.

Για παραγγελίες εορτών ,Αγίου Βαλεντίνου ,Εορτή Μητέρας ,Χριστουγέννων ,Πρωτοχρονιάς  και Πάσχα θα πρέπει να δίνονται μία εργάσιμη ημέρα πριν την ημέρα εκτέλεσης για να ισχύει η εγγύηση παράδοσης .Σε αντίθετη περίπτωση η παράδοση θα γίνει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις εορτές .

Αποστολή λουλουδιών σε όλη την Ελλάδα (εκτός νομού Αττικής) και αφορά μεγάλες πόλεις  . Επικοινωνείστε πρώτα μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για διαθεσιμότητα προϊόντων ,κόστος μεταφορικών και δυνατότητα παράδοσης .

Αποστολή λουλουδιών στο εξωτερικό σε συνεργασία με το  μεγαλύτερο  παγκόσμιο δίκτυο λήψης και διαβίβασης ανθέων  της Interflora -Fleurop .

 

Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας έως και ΔΥΟ (2) ώρες πριν την παράδοσή της ενημερώνοντάς μας τηλεφωνικά στο 210 9426971. Σε αυτή την περίπτωση ακυρώνεται η κίνηση της πιστωτικής σας κάρτας.

 

Η αγορά προϊόντων συνιστά αυτόματη αποδοχή όλων  των ανωτέρω  όρων 

Τρόποι πληρωμής

Μπορείτε να παραγγείλετε από το e-shop μας με τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

1. Online

Δυνατότητα πληρωμής  με την πιστωτική  ,χρεωστική η προπληρωμένη  κάρτα  Visa, mastercard, maestro, American Express, Diners στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας ALPHA BANK

Δυνατότητα πληρωμής με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass   της MasterCard   mp acc 060px gif

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha  eCommerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer –SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό μας λογαριασμό στη Τράπεζα ΑLPHA BANK :

Αρ. λογαριασμού:

IBAN: GR 70 140 1890 1890 0200 2006 928  (Όνομα δικαιούχου: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ )

και αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής στο fax 210 9480358 ή στο email info@flowers4u.gr .

3. Αντικαταβολή

Με αντικαταβολή κατόπιν επικοινωνίας με το ανθοπωλείο μας στο τηλεφωνικό κέντρο 2109426971.

Για αποστολές λουλουδιών σε όλο τον κόσμο εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο επιλέξτε μια από τις προτάσεις μας: